Senice na Hané
Naposledy aktualizováno: 23.11.2020

Vítejte na stránkách

 Místní knihovny v Senici na Hané

........ 

........ZŘIZOVATELEM knihovny je Obec Senice na Hané.......

 

...Obec Senice na Hané leží v Olomouckém kraji..........

 

 

KOHO ZAJ�?M�? HISTORIE.........

.....Ve�?ejný život v Senici se v polovin�? 19.století pohyboval hlavn�? v okruhu rodinných a sousedských vztahů v rámci obecní a hlavn�? farní komunity. Postupn�? ale vznikaly různé spolky, z nichž nejtypi�?t�?jší byl spolek �?tená�?ský      a po n�?m hasi�?ský. �?tená�?ský spolek byl v Senici založen již v roce 1868, což bylo na moravské pom�?ry velmi brzy. Na jeho �?innost pak navázal v roce 1895 spolek Palackého. �?lenové tohoto spolku zajišťovali různé vzd�?lávací akce, p�?ednášky, besedy, hráli ochotnické divadlo. Knihovna tohoto spolku m�?la na p�?elomu století asi 400 svazků. Svoji knihovnu m�?la v této dob�? i škola. Prameny se také zmi�?ují o "mládeneckém spolku Václav", který byl zam�?�?en podobn�? jako spolek �?tená�?ský....... V roce 1906 �?innost �?tená�?ského spolku nahradila �?innost Národní jednoty pro východní Moravu.

Podle knihovnického zákona byla po roce 1918 i v Senici z�?ízena obecní knihovna - v prvním pat�?e obecního hostince. V roce 1935 v ní bylo již 1096 svazků, bylo zapsáno 171 �?tená�?ů. Dobový zápis �?íká, že "mládež žádala hlavn�? �?etbu dobrodružnou, dosp�?lí pak vyhledávali ponejvíce literaturu konven�?ní. Po vážn�?jších spisech byla poptávka malá, po nau�?ných pak tém�?�? vůbec žádná". V roce 1935 byl nejoblíben�?jší knihou lidový román Sokola-Tůmy Pan závodní. Knihovna byla postupn�? rozši�?ována - plnila a také stále plní tzv. st�?ediskovou funkci pro okolní obecní knihovny. Od roku 1988 má knihovna své prostory v budov�? na nám�?stí naproti kostela sv. Ma�?í Magdaleny.....

Obec Senice na Hané vydala 

- Národopisné dni v Senici na Hané - 1947

- Senice na Hané 1966

- Malé zprávy z Hrobé Senice - 1997 (Vojt�?ch Kohoutek) 

- Pam�?ti obce Senice na Hané - 1998 (Josef Bartoš, Stanislava                                                       Ková�?ová, Markéta Tymonová)

- D�?jiny farního kostela sv. Ma�?í Magdalény v Senici na Hané -                                                        2005 (Jan Št�?pán) 

- Pomníky padlým v Senici na Hané, Cakov�? a Odrlicích - 2006                                                         (Tomáš Sedlá�?, Jan Št�?pán) 

 

ZO SPO v Senici na Hané vydala

- Senice na Hané 1982 - upomínková publikace

Základní škola Senice na Hané vydala

- Základní škola Senice na Hané 1941 - 2001